Domov » Clanok

Ochrana osobných údajov

Našej spoločnosti záleží na riadnom spracúvaní osobných údajov. Od 25. mája 2018 osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prevádzkovateľ, Spoločnosť Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.,
Stará Vajnorská 139, Bratislava 831 04,
IČO: 31 389 139, DIČ  2020339761, IČ DPH  SK2020339761
kontakt v rámci GDPR: zodpovednaosoba@saint-gobain.com

dodržiava všetky podmienky ochrany osobných údajov a v zjednodušenej forme informuje dotknuté osoby o ich právach v týchto zásadách.

Dotknutá osoba je fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

AKÉ O VÁS SPRACOVÁVAME ÚDAJE?

Spoločnosť Saint-Gobain Construction Products s.r.o., zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I, oddiel Sro, vložka: 8410/B so sídlom Záhradnícka 10, Ružinov, okres Bratislava 812 44, (ďalej len "Saint -Gobain "), vedie elektronickú zákaznícku databázu, v ktorej sú kontaktné údaje a spojenie na našich zákazníkov alebo potenciálnych zákazníkov.

Spoločnosť Saint-Gobain Construction Products s.r.o., spracúva a archivuje predovšetkým také osobné údaje, ktoré sú potrebné na to, aby vám mohla poskytovať produkty a služby, aby splnila svoje zákonné povinnosti a aby chránila svoje oprávnené záujmy.

O klientoch a potenciálnych klientoch spracúva najmä nasledovné kategórie osobných údajov: meno a priezvisko, telefón, e-mail, dodacia adresa.

Súčasne vedie prostredníctvom webového formulára databázu záujemcov o informácie o produktoch a novinkách v stavebníctve, ktorí majú záujem o zaslanie cenových ponúk, resp. pravidelné zasielanie obchodných oznámení na kontakty (e-mailová adresa) odoslané záujemcom prostredníctvom webových stránok niektorou z divízií Saint-Gobain Construction Products s.r.o.

AKO SA DOSTÁVAJÚ ÚDAJE DO NAŠICH DATABÁZ?

Nové údaje do našej zákazníckej databázy získavame priamo od našich zákazníkov, prípadne od potenciálnych zákazníkov.

Do našej zákazníckej databázy vkladáme údaje:

  • získané z uzavretých zmlúv (kde Saint-Gobain je zmluvnou stranou zmluvy)
  • získané priamo od potenciálnych zákazníkov s ich súhlasom - najmä pri žiadosti o spracovanie ponuky obchodu alebo služby (či už činností obchodných zástupcov pri ich návštevách, pri predajných akciách, alebo na základe e-mailovej alebo telefonickej dopytu zákazníkov).

ČO MUSÍME SPLNIŤ, ABY SME MOHLI VAŠE ÚDAJE SPRACOVÁVAŤ?

Saint-Gobain Construction Products s.r.o. ako správca osobných údajov je povinný pri spracovaní osobných údajov dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, a s účinnosťou od 25.5.2018 povinnosti vyplývajúce z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (GDPR) (ďalej len " platné právne predpisy "). Saint-Gobain pravidelne kontroluje súlad svojich postupov s platnými právnymi predpismi a pristupuje zodpovedne k plneniu týchto povinností, s dôrazom na zachovanie súkromia fyzických osôb.

S KÝM ZDIEĽAME VAŠE ÚDAJE ALEBO KOMU ICH ODOVZDÁVAME?

Všetky osobné údaje spracúva Saint-Gobain Construction Products s.r.o. a divízie patriace do koncernu Saint-Gobain na území Slovenskej republiky, t.j. Divízia Isover, Rigips, Weber, Glasssolutions, Pam, Ecophon a Sekurit. Nezdieľame databázy s ďalším správcom osobných údajov.

IT služby spracovania údajov zabezpečujeme vlastnými silami - za využitie našich zamestnancov, za účelom maximálnej ochrany dát a Vášho súkromia. K osobným údajom môže mať prístup ICT oddelenia koncernu (vrátane externých spracovateľov) s tým, že osobné údaje sú spracovávané na území EÚ, za účelom zálohovania a archivácie dát, a zabezpečenie funkčnosti a inovácií systému ICT využívaného v koncerne.

Obmedzene môžeme zdieľať spracovávané osobné údaje so spracovateľmi, ktorí pre nás zabezpečujú niektoré činnosti, ako je rozoslanie listových zásielok, rozoslanie hromadných mailingových ponúk a iných obchodných a marketingových oznámení, vrátane ponúk zasielaných elektronickou poštou. Ďalej na účely expedície objednávok, a to len v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas.
Nami získané osobné údaje nie sú predmetom presunu do tretích krajín.

AKÉ SÚ PRÁVA FYZICKÝCH OSÔB PRI SPRACOVANÍ ICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Údaje v databáze záujemcov o zasielanie obchodných informácií uchovávame až do odvolania súhlasu podľa zák.č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. V každom obchodnom oznámení má záujemca o obchodné oznámenie právo ďalšie zasielanie obchodných oznámení odmietnuť, a to zadarmo (kliknutím na príslušný odkaz v obchodnom oznámení). Ak ste v tejto databáze už evidovaný a máte záujem na vymazanie z tejto databázy, pošlite e-mail na zodpovednaosoba@saint-gobain.com.

Údaje záujemcov, fyzických osôb o náš tovar alebo služby spracúvame a archivujeme na tieto účely:

  • na vytváranie ponúk na produkty a služby
  • na marketingové ponuky a informácie o novinkách (vrátane súťaží a iných predajných akcií),
  • za účelom vykonávania prieskumu spokojnosti zákazníkov

Fyzická osoba aj právnická osoba má právo na prístup k osobným údajom, ktoré o nej Saint-Gobain Construction Products s.r.o. spracováva, ich opravu alebo vymazanie. Fyzická osoba má právo udelený súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, a to bezplatne, buď listom zaslaným na adresu Saint-Gobain Construction Products s.r.o., e-mailom doručeným na adresu zodpovednaosoba@saint-gobain.com, pričom pri odvolaní súhlasu musí spresniť, na aké účely spracovania svoj súhlas odvolávam (pozri vyššie).

Má ďalej právo namietať proti spracovaniu a právo na prenosnosť údajov v rozsahu stanovenom platnými právnymi predpismi.

Má právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov - bližšie informácie na w www.dataprotection.gov.sk pre prípad, že by má práva vyplývajúce z platných právnych predpisov bola porušená. V prípade akýchkoľvek otázok či požiadavky na vysvetlenie týkajúceho sa ochrany osobných údajov kontaktujte naše Centrum na e-maile zodpovednaosoba@saint-gobain.com.

V prípade, že máte podozrenie, že s Vašimi údajmi nebolo naložene v súlade s GDPR, kontaktujte nás na e-mailovej adrese: zodpovednaosoba@saint-gobain.com.